Jak wynika z badań European Brain Council, co trzeci Europejczyk przynajmniej raz w życiu doświadcza choroby mózgu. Grupa ta, zważywszy na zmiany społeczne i cywilizacyjne stale rośnie podobne jak koszty zwązane z opieką i leczeniem osób z chorobami mógu. Jednocześnie brak jest systemowych rozwiązań, które prowadziłyby przynajmniej do zahamowania tendencji epidemiologicznych

Dlatego Fundacja NeuroPozytywni już w 2014 roku przygotowała założenia do projektu pn. „Strategia na rzecz profilaktyki i zwalczania chorób mózgu – Brain Plan dla Polski”. Jego celem jest poprawa jakości życia i sytuacji chorych, opiekunów i ich rodzin, a przede wszystkim - zmniejszenie zachorowalności, wykluczeń i umieralności, wynikających z chorób mózgu w Polsce. Obecnie trwa kolejna faza projektu, prowadząca do opracowania dokumentu strategii. W tym celu zostało utworzone konsorcjum złożone z: Fundacji NeuroPozytywni, Kancelarii DZP, Uczelni Łazarskiego, European Brain Council. Partnerami konsorcjum są: Bayer, Biogen, Pfitzer, Roche oraz Teva.

Pierwsze dane obejmujące diagnozę istniejącej sytuacji zostaną opublikowane z końcem 2017 roku, zaś jesienią 2018 roku powinien być dostępny raport końcowy wskazujący konkretne zmiany, jakie można przeprowadzić w istniejącym systemie prawnym aby doszło do poprawy sytuacji osób z chorobami mózgu i ich rodzin.